STATUT WŁOSKIEJ IZBY HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE

STATUT
WŁOSKIEJ IZBY
HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEJ
W POLSCE

29.06.2017

Tekst jednolity


Zgromadzenie założycielskie, 4 grudnia 1996 r., Warszawa


Art. 1 Nazwa i siedziba
1.1.    Niniejszym założyciele tworzą związek pracodawców o nazwie Włoska Izba Handlowo - Przemysłowa w Polsce, w skrócie W.I.H.P.P. (w dalszym ciągu zwany Izbą), którego działalność podlega ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Izba działać będzie także pod nazwą włoską Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia w skrócie CCIIP.

1.2.    Siedzibą Izby jest Warszawa. Izba może otwierać jednostki lokalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

1.3.    Izba może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

1.4.    Izba wchodzi w skład Stowarzyszenia Włoskich Izb Handlowych na świecie – Assocamerestero.

1.5.    Izba prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami przyjętymi przez Stowarzyszenie Włoskich Izb na świecie, pod warunkiem, że przepisy te pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

1.6.    Izba używa pieczątek: Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce oraz w języku włoskim: Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia.


Art. 2 Cele i zadania Izby oraz sposoby i formy ich realizacji
2.1 Cele i zadania Izby są następujące:
1)    Uaktywnianie i wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i wymiany handlowej między Włochami a Polską;
2)    Realizowanie i uczestniczenie we włosko-polskich oraz międzynarodowych przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym, handlowym lub przemysłowym;
3)    Badanie problematycznych zagadnień w stosunkach gospodarczych, handlowych i przemysłowych pomiędzy Włochami a Polską;
4)    Reprezentowanie i ochrona interesów włoskich podmiotów gospodarczych w Polsce, w szczególności Członków Izby, wobec władz administracji rządowej i samorządu terytorialnego, innych związków pracodawców lub związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych;
5)    Wspieranie i promowanie obecności włoskich podmiotów gospodarczych, w szczególności Członków Izby, w Polsce;
6)    Działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego;
7)    Współpraca instytucjonalna z organami władzy państwowej, w tym z samorządem terytorialnym, zarówno włoskim, jak i polskim;
8)    Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
9)    Wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie za jej zgodę przez organy władzy państwowej;
10)    Promocja turystyki pomiędzy Włochami a Polską.

„2.1a  Izba realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1)    Świadczenie na rzecz Członków Izby pomocy w różnych formach i zakresie,
2)    Wymianę informacji dotyczących sytuacji prawnej oraz ekonomicznej przedsiębiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)    Utrzymywanie kontaktów i współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społeczno-zawodowymi oraz innymi organizacjami włoskimi i polskimi, jak również z innych krajów, w tym w szczególności z Ambasadą Włoską w Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwym Ministerstwem Republiki Włoskiej,  w zakresie stosunków gospodarczych i wymiany handlowej pomiędzy Włochami a Polską;
4)    Udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej;
5)    Inspirowanie i pomoc w działalności o charakterze marketingowym i promocyjnym;
6)    Organizowanie i wspieranie organizowania różnego rodzaju wydarzeń, imprez lub spotkań związanych z działalnością włoskich podmiotów gospodarczych w Polsce oraz stosunkami gospodarczymi i wymianą handlową między Włochami i Polską;
7)    Organizowanie zebrań, spotkań i seminariów dla Członków Izby, jak również zebrań, spotkań i seminariów otwartych dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych w sprawach związanych z działalnością włoskich podmiotów gospodarczych w Polsce oraz stosunkami gospodarczymi i wymianą handlową między Włochami i Polską;
8)    Czynne uczestniczenie w wydarzeniach i spotkaniach mających na celu rozwój stosunków gospodarczych, handlowych i przemysłowych między Włochami a Polską;
9)    Zbieranie informacji na temat bieżącej sytuacji gospodarczej i prawnej w Polsce, w szczególności na temat firm, nowych aktów prawnych oraz warunków rozwoju rynku, w tym również rynku pracy, i przekazywanie ich Członkom Izby oraz ewentualnym innym podmiotom zainteresowanym;
10)    Przekazywanie Członkom Izby oraz ewentualnym innym podmiotom zainteresowanym danych i informacji, jak również kontaktowanie Członków Izby oraz ewentualnych innych podmiotów zainteresowanych z kancelariami prawniczymi, konsultantami, doradcami lub tłumaczami;
11)    Kontakt i współpracę z organizacjami pracodawców we Włoszech;
12)    Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
13)    Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opisanym w pkt. 2.3 niniejszego artykułu.”

2.2    Izba jest organizacją non-profit. W ramach działań zrzeszenia, Izba może także prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Izba prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę, o ile zostanie osiągnięty, w całości służy realizacji celów statutowych Izby i nie może być przeznaczony do podziału między jej Członków.

2.3    Izba może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

Działalność podstawowa:
1)    PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych;
2)    PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
3)    PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
4)    PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
5)    PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
6)    PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
7)    PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
8)    PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
9)    PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
10)    PKD 85.59.A - Nauka języków obcych.

Działalność dodatkowa:
11)    PKD 58.11.Z - Wydawanie książek;
12)    PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
13)    PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet;
14)    PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
15)    PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
16)    PKD 59.12.Z - Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
17)    PKD 59.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
18)    PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
19)    PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
20)    PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
21)    PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
22)    PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
23)    PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywanie na zlecenie;
24)    PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne (Sekcja ta obejmuje: - działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej);
25)    PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
26)    PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
27)    PKD 85.59 B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
28)    PKD 73.12.Z - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
29)    PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (Sekcja ta obejmuje: - działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej);
30)    PKD 82.19.Z - przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.

Art. 3 Czas trwania

Czas trwania Izby jest nieograniczony.

Art.4. Finansowanie Izby

Izba pozyskuje środki finansowe z następujących źródeł:
- składek członkowskich Członków,
- dotacji, składek, subwencji, darowizn i zapisów,
- z prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę zgodnie z celami statutowymi oraz przepisami prawa.

Art.5. Pracownicy Izby

Działalność Izby opiera się na nieodpłatnej pracy świadczonej w imię dbania o interesy Izby przez wszystkich jej Członków. Izba może także zatrudniać pracowników na zasadach określonych w niniejszym Statucie lub w innych obowiązujących aktach prawnych Izby.

Art.6. Siedziby lokalne

6.1    Izba może tworzyć siedziby lokalne na zasadach wyznaczonych w niniejszym Statucie lub w innych obowiązujących aktach prawnych Izby.

6.2    Siedziby lokalne tworzone są na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Izby.

6.3    Uchwała Zarządu Izby dotycząca utworzenia siedziby lokalne powinna wyznaczać obszar oraz zasady funkcjonowania tej siedziby, powoływać Dyrektora siedziby oraz określać zakres jego obowiązków, kwalifikacje, uprawnienia i odpowiedzialność. Ponadto, uchwała taka może regulować inne zagadnienia dotyczące działalności siedziby lokalne, a w szczególności cele i budżet siedziby.

Art.7. Członkowie Izby – rodzaje

7.1    Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.

7.2    Istnieją dwa rodzaje Członków Izby:
•    Członkowie zwyczajni,
•    Członkowie wspierający.

7.3    Członkami zwyczajnymi Izby mogą być polskie, włoskie lub innej narodowości osoby fizyczne polskie, lub jednostki organizacyjne, posiadające lub nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą pozostającą w związku ze wzajemnymi stosunkami pomiędzy Włochami i Polską, lub służbie społeczności włoskiej w Polsce

7.4    Członkami wspierającymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące własnej działalności gospodarczej.

7.5    Do Członków wspierających nie mają zastosowania postanowienia art. 12 pkt. 1.


Art.8. Status Członka w Izbie

8.1    Aby uzyskać status Członka w Izbie należy:
1)    Złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków;
2)    wyrazić zgodę na związanie Statutem Izby, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli wynika to z norm bezwzględnie obowiązujących.

8.2    Do wniosku o przyjęcie w poczet członków należy załączyć zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub odpis bądź wyciąg z właściwego rejestru handlowego w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi i prowadzących własną działalność gospodarczą, a w przypadku osób starających się o status Członka wspierającego, pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Do wniosku o przyjęcie w poczet członków należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1

8.3    Podmioty ubiegające się o członkostwo w Izbie uzyskują status Członka w Izbie w wyniku akceptacji wniosku przez Zarząd Izby. Zarząd Izby dokonuje akceptacji wniosku w drodze uchwały.

8.4    Nowoprzyjęci Członkowie są zobowiązani do uiszczenia jednorazowej opłaty członkowskiej, oraz składki członkowskiej należnej za rok, w którym nastąpiło uzyskanie przez nich statusu Członka, ustalonej zgodnie z art. 13 pkt. 13.3 poniżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyznaniu statusu Członka. Nowoprzyjęty Członek zobowiązany jest przedłożyć Izbie dokument potwierdzający uiszczenie opłaty członkowskiej i składki członkowskiej, o których mowa w zdaniu poprzedzającym bezzwłocznie po dokonaniu zapłaty.

8.5    W razie odrzucenia wniosku przez Zarząd Izby, kandydat na Członka zwyczajnego ma prawo złożyć odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia dotyczącego treści uchwały podjętej przez Zarząd. Uchwała Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

8.6    Nie przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu Izby odrzucającej wniosek kandydata na Członka wspierającego. Decyzja Zarządu Izby w tym przedmiocie jest ostateczna.

Art.9. Reprezentacja prawna Członków Izby

9.1.        Członkowie Izby niebędący osobami fizycznymi reprezentowani są w Izbie przez ich reprezentantów prawnych, zgodnie z obowiązującym ich sposobem reprezentacji, w szczególności ujawnionym we właściwym rejestrze handlowym.

9.2.         Każdy Członek Izby może być reprezentowany w Izbie przez pełnomocnika, będącego osobą z firmy danego Członka (Reprezentant). Reprezentant może reprezentować Członka na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, udzielonego mu przez Członka zgodnie z właściwymi zasadami reprezentacj. Jeżeli co innego nie wynika z treści pełnomocnictwa, reprezentant może reprezentować Członka na Walnym Zgromadzeniu Członków i wykonywać w jego imieniu prawo głosu.. Reprezentant może kandydować do organów Izby z ramienia nie więcej niż jednej firmy, która udzieliła mu do tego upoważnienia.

9.3.         Członkowie Izby mają prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów na dowolne tematy pod warunkiem, że poglądów tych nie przypisują Izbie oraz pod warunkiem, że poglądy te nie są sprzeczne z normami bezwzględnie obowiązującymi.

Art.10. Ustanie członkostwa

10.1.     Ustanie członkostwa może nastąpić w wyniku:
1)    Śmierci Członka lub, w przypadku osób prawnych, utraty osobowości prawnej lub wykreślenia z właściwego rejestru handlowego;
2)    dobrowolnej rezygnacji Członka, o czym jest on zobowiązany powiadomić pisemnie Zarząd Izby najpóźniej do dnia 31 października danego roku. Rezygnacja staje się skuteczna od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym została złożona, zaś Członek jest zobowiązany do wypełniania wszystkich zobowiązań związanych z członkostwem aż do jego ustania;
3)    likwidacji Izby;
4)    wykluczenia w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego;
5)    wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Izby w związku z:
a.    niedokonaniem wpłaty składki członkowskiej w wyznaczonym terminie lub w pełnej wysokości przewidzianej w uchwale Zarządu Izby;
b.    systematycznym niewypełnianiem zobowiązań w stosunku do Izby, w tym także w przypadku nieuzasadnionego niedokonania płatności za usługi świadczone odpłatnie przez zrzeszenie;
c.    nieprzestrzeganiem postanowień Statutu i/albo ewentualnych regulaminów zatwierdzanych każdorazowo przez Izbę lub uchwał podejmowanych przez właściwe organy.

10.2.     W przypadku wykluczenia, o którym mowa w pkt. 10.1 ppkt. 5 lit. a, możliwe jest ponowne uzyskanie członkostwa Izby po dokonaniu zapłaty pełnej kwoty zaległości z tytułu niezapłaconych składek członkowskich, powiększonej o 30% i po poinformowaniu o tym Zarządu Izby na piśmie. Podmiot starający się o ponowne uzyskanie członkostwa powinien przedłożyć Zarządowi Izby dokument potwierdzający wykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zarząd Izby nie może odmówić ponownego uzyskania członkostwa podmiotowi, który wypełnił w całości wszystkie obowiązki, o których mowa w niniejszym punkcie.

10.3.    Członkowi Izby przysługuje prawo do odwołania się od uchwał Zarządu, o których mowa w pkt. 10.1 ppkt. 5 powyżej. Odwołanie to powinno zostać przedłożone do Sądu Koleżeńskiego. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje.
   
Art.11 Obowiązki Członków

Członkowie Izby zobowiązani są do:
1)    stania na straży dobrego imienia Izby;
2)    umacniania roli i znaczenia Izby;
3)    przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i decyzji podejmowanych przez właściwe organy Izby;
4)    wspierania i czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Izby;
5)    regularnego opłacania składek członkowskich oraz ewentualnych usług
6)    przestrzegania zasady wzajemnej pomocy, solidarności i szacunku względem pozostałych Członków Izby.

Art.12 Prawa Członków

Do praw Członków Izby należy:
1)    czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów Izby;
2)    uczestniczenie we wszystkich formach działalności Izby na zasadach określonych w Statucie oraz uchwałach podjętych przez właściwe organy Izby;
3)    składanie sugestii i propozycji organom Izby;
4)    wykorzystywanie urządzeń i sprzętu Izby przeznaczonych do użytku wspólnego;
5)    wsparcie ze strony Izby jeśli chodzi o ochronę ich interesów na warunkach ustalonych przez Zarząd oraz korzystanie w ich działalności z ochrony i wsparcia Izby;
6)    korzystanie z preferencyjnego wsparcia ze strony Izby w porównaniu z firmami niezrzeszonymi w Izbie;
7)    wykorzystywanie znaku firmowego Izby zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Izby;
8)    zarówno Członkowie Izby, jak i osoby działające w imieniu Izby mogą wnioskować o zwrot poniesionych kosztów, po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Sekretarza Generalnego.


Art. 13 Składki członkowskie

13.1.    Wysokość składek członkowskich oraz jednorazowej opłaty członkowskiej, o której mowa w art. 8  pkt. 8.4 powyżej  na dany rok jest określana przez Zarząd Izby w drodze uchwały najpóźniej do dnia 15 października roku kalendarzowego, poprzedzającego rok, w którym ma obowiązywać składka w nowej wysokości.

13.2.    Informacje o aktualnej wysokości składek są bezzwłocznie publikowane na stronie internetowej Izby. Członek Izby nie może powoływać się na nieznajomość aktualnej wysokości składki członkowskiej, jeżeli informacja o niej została opublikowana na stronie internetowej Izby. Zarząd nie ma obowiązku indywidualnego informowania Członków o zmianie wysokości składki członkowskiej.

13.3.    Członkowie są zobowiązani opłacać składkę najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku.

13.4.     W przypadku przyjęcia w poczet członków po dniu 31 stycznia, składka członkowska uiszczana jest w wysokości obliczonej przez pomnożenie wyliczonej składki miesięcznej przez liczbę miesięcy pozostałych do końca roku.

13.5.    Rok członkowski trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku.

13.6.    Walne Zgromadzenie Członków może w drodze uchwały nałożyć na Członków zwyczajnych obowiązek uiszczenia jednorazowej składki nadzwyczajnej (składki una tantum). W uchwale Walne Zgromadzenie Członków określa wysokość składki una tantum oraz termin, w którym Członkowie zobowiązani są taką składkę uiścić. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o składce una tantum.


Art. 14 Organy Izby

14.1. Organami Izby są:
a)    Walne Zgromadzenie Członków
b)    Zarząd Izby
c)    Rada Doradców Izby
d)    Przewodniczący
e)    Sekretarz Generalny
f)    Skarbnik
g)    Prezydium
h)    Komisja Rewizyjna
i)    Sąd Koleżeński

14.2.    Przewodniczący Zarządu, członkowie Zarządu, członkowie Rady Doradców, członkowie Prezydium, członkowie Sądu Koleżeńskiego oraz Skarbnik nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.


Art. 15 Walne Zgromadzenie Członków

15.1     Walne Zgromadzenie Członków jest naczelnym organem Izby. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w drodze uchwał.

15.2     Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zbiera się raz do roku i zostaje zwołane w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku członkowskiego.

15.3     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostaje zwołane za każdym razem, gdy uznają to za konieczne uprawnione organy Izby.

15.4     Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Członków należy:
1)    określanie głównych strategii i wytycznych działalności Izby;
2)    badanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby;
3)    badanie decyzji Sądu Koleżeńskiego;
4)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego;
5)    badanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Sądu Koleżeńskiego;
6)    powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
7)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby;
8)    powoływanie i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego;
9)    zatwierdzanie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych po uprzedniej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną;
10)    podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutowych;
11)    przyznawanie odszkodowania członkom Zarządu Izby;
12)    podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Izby;
13)    połączenie Izby z każdą inną organizacją;
14)    wszelkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do właściwości pozostałych organów Izby.

15.5     Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu Izby lub przez dwóch członków Prezydium. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu Izby lub przez dwóch członków Prezydium na wniosek samego Zarządu Izby lub przynajmniej 1/3 Członków Izby, posiadających prawo głosu.

15.6     Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków musi zawierać porządek obrad, datę, miejsce i godzinę posiedzenia w pierwszym i/albo drugim zwołaniu. Powinno być przesłane do wszystkich członków przynajmniej na 20 dni przed terminem Zgromadzenia za pomocą faksu, maila z potwierdzeniem przeczytania lub listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

15.7      Do uczestnictwa oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są tylko Członkowie zwyczajni. Każdy Członek dysponuje jednym głosem. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków wyłącznie w charakterze obserwatorów. Osoby pełniące funkcje w organach Izby mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków również wtedy, gdy nie posiadają statusu Członków Izby.

15.8     W przypadku, gdy Członek zwyczajny posiada zobowiązania finansowe względem Izby, prawo tego Członka do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków ulega zawieszeniu do czasu zapłaty całości jego zaległości. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie również do jednorazowych składek nadzwyczajnych, o których mowa w art. 13 pkt. 6 powyżej.

15.9     Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne pod warunkiem, że
a)    Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane zgodnie z procedurą określoną w art. 15 pkt. 15.5-15.6;
b)    w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy co najmniej połowa wszystkich Członków zwyczajnych w pierwszym zwołaniu lub co najmniej 2/10 Członków zwyczajnych w drugim zwołaniu;
c)    zostały one podjęte zgodnie z porządkiem obrad.

15.10     Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków przyjmowane są zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem innych większości przewidzianych w niniejszym Statucie. W przypadku nierozstrzygniętego głosowania głos decydujący należy do Przewodniczącego Zgromadzenia.

15.11    Uchwały dotyczące zmian w Statucie zapadają większością 2/3 głosów.

15.12    Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia, który jest wybierany spośród osób obecnych na Zgromadzeniu. Funkcję sekretarza Zgromadzenia sprawuje Sekretarz Generalny lub wyznaczony w tym celu Członek zwyczajny.

15.13    Każdy Członek Izby może być reprezentowany przez pełnomocnika, będącego osobą z firmy danego Członka lub osobą godną zaufania spoza firmy danego Członka. Pełnomocnik może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, udzielonego mu przez Członka zgodnie z właściwymi zasadami reprezentacji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być udzielone pełnomocnikowi również przez reprezentanta, o którym mowa w art. 9 pkt. 2 powyżej, o ile pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi przez Członka upoważnia reprezentanta do udzielania dalszych pełnomocnictw. Ta sama osoba może występować na Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik w imieniu maksymalnie 3 Członków. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie może reprezentować Członka wyłącznie podczas Walnego Zgromadzenia i zgodnie z jego porządkiem obrad. Pełnomocnik nie  może kandydować do wyborów do organów Izby.

15.14    Uchwały mogą być zapisywane w formie protokołu notarialnego, jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba w chwili zwołania Zgromadzenia lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej Członków Izby, którzy nie zalegają z opłatą składek. Wniosek musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zarządu Izby co najmniej na 10 dni przed datą Zgromadzenia. Protokół podpisują Sekretarz i Przewodniczący Zgromadzenia.

15.15    Na posiedzenia Walnego Zgromadzenia muszą być zapraszani: Szef Włoskiego Przedstawicielstwa Dyplomatycznego i Radca Handlowy przy Ambasadzie Włoch. Mogą również być zapraszani: szef Konsulatu i szef lokalnego ICE – Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich. Przewodniczący Zarządu Izby może także zapraszać wszystkie te osoby, które uzna za ważne dla realizacji celów Zgromadzenia. Osoby takie mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w charakterze obserwatorów.

Art. 16 Zarząd Izby

16.1    Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby, który reprezentuje ją i wykonuje jej zadania. Do uprawnień Zarządu Izby należą wszystkie kwestie, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności:
1)    zarządzanie działalnością Izby zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i opiniami Rady Izby;
2)    wybór Przewodniczącego, Prezydium, Sekretarza Generalnego i Skarbnika;
3)    zarządzanie majątkiem i funduszami Izby;
4)    akceptacja wniosków o przyjęcie nowych członków;
5)    wykluczenie członków z powodów, o których mowa w art. 10 pkt. 10.1 ppkt. 5;
6)    zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
7)    sporządzanie preliminarza budżetowego i przedstawianie sprawozdania finansowego Walnemu Zgromadzeniu Członków;
8)    podejmowanie decyzji o wynagrodzeniu dla Sekretarza Generalnego;
9)    udzielenie zgody na zaciągniecie kredytów i pożyczek na cele statutowe;
10)    wyznaczanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich;
11)     podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących funkcjonowania Izby;
12)     opracowuje wnioski dotyczące ewentualnych zmian obecnego statutu do przedłożenia ocenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków.

16.2    W skład Zarządu wchodzi co najmniej 10 do maksymalnie 17 członków wybieranych spośród Członków zwyczajnych. Skład na każdą trzyletnią kadencję ustalany jest na podstawie liczby członków uprawnionych do głosowania w dniu powiadomienia o zwołaniu zgromadzenia:

a)    do 100 członków: Zarząd składa się z 10 osób;
b)    od 101 do 150 członków: Zarząd składa się z co najmniej 10 do maksymalnie 12 osób;
c)    od 151 do 200 członków: Zarząd składa się z co najmniej 12 do maksymalnie 14 osób;
d)    więcej niż 200 członków: Zarząd składa się z co najmniej 14 do maksymalnie 17 osób.

Jeden Członek może mieć tylko jednego reprezentanta w Zarządzie Izby.

Do tych członków dodać należy Członków Zarządu przedstawicielstwa lokalnego wybranych spośród Członków zwyczajnych przez przedstawicielstwa lokalne w liczbie jednego Członka Zarządu na przedstawicielstwo posiadające przynamniej 20 Członków wpisanych na własnym terytorium.

Wybór przedstawiciela siedziby lokalnej na członka Zarządu może nastąpić także podczas trwania kadencji Zarządu, w momencie kiedy siedziba lokalna osiągnie minimum firm zrzeszonych na swoim terytorium zgodnie z wymogami statutu. Mandat członka Zarządu reprezentującego siedzibę lokalną trwa wówczas do końca kadencji obecnego Zarządu.

Członek zwyczajny nie może posiadać swojego przedstawiciela w Zarządzie Izby który jest jednocześnie reprezentantem siedziby lokalnej.  


16.3    Kadencja Zarządu wynosi 3 lata. Każdy rok danej kadencji stanowi okres pomiędzy datami dwóch kolejnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków. Każdy członek Zarządu może być wybrany maksymalnie na trzy kolejne kadencje, czyli na nie więcej niż 9 kolejnych lat.

16.4    Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się (bez konieczności zwoływania) tego samego dnia, w którym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru danego Zarządu. Na posiedzeniu Zarządu zostają wybrani Przewodniczący i, jeśli taka jest wola Zarządu, Prezydium.

16.5    Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez Przewodniczącego lub przez dwóch członków Prezydium z ich własnej inicjatywy albo na wniosek ¼ członków Zarządu. Przewodniczący lub dwóch członków Prezydium, którzy zwołali posiedzenie, ustalają porządek obrad Zarządu. Uchwały Zarządu są ważne, pod warunkiem, że w zebraniach Zarządu uczestniczy połowa plus jeden ze wszystkich wybranych członków Zarządu. Zezwala się na uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem telekonferencji.

16.6    Uchwały Zarządu są ważne o ile:

a)    powiadomienie o zwołaniu zostało przesłane mailem, faxem lub listem poleconym do członków Zarządu przynajmniej 15 dni przed posiedzeniem i zawierało termin, godzinę, miejsce i porządek obrad;
b)    zostały podjęte większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu pełniących funkcje w dniu głosowania plus jeden. W przypadku głosowania nierozstrzygniętego głos decydujący należy do Przewodniczącego. Członkowie Zarządu mogą w drodze jednogłośnej decyzji włączyć zagadnienia nieobjęte porządkiem obrad.

16.7    Uchwały Zarządu są zawarte w protokole podpisanym przez Przewodniczącego lub przez dwóch członków Prezydium i przez sekretarza posiedzenia.

16.8    Funkcję sekretarza posiedzenia Zarządu sprawuje Sekretarz Generalny, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony członek.

16.9    Na wniosek więcej niż jednego z członków Zarządu uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.

16.10    Członek Izby przestaje pełnić funkcję członka Zarządu Izby:

1)    w przypadku wygaśnięcia mandatu;
2)    w przypadku utraty członkostwa;
3)    na mocy dymisji złożonej na piśmie do Zarządu Izby;
4)    w związku z decyzją podjętą przez Sąd Koleżeński w tym zakresie.

5)    w przypadku gdy członek Zarządu bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w więcej niż trzech kolejnych posiedzeniach może zostać odwołany lub na jego miejsce może zostać przyjęty nowy członek Zarządu;
6)    w odniesieniu do punktów 16.10.2, 16.10.3, 16.10.4 Zarząd Izby może przyjąć do swoich szeregów nowego członka.

16.11    Członek Zarządu może zostać odwołany również przez Zarząd w drodze uchwały w przypadku, gdy bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w więcej niż trzech kolejnych posiedzeniach. Członek Zarządu, którego odwołanie podlega głosowaniu, nie bierze udziału w tym głosowaniu, ani jego obecność nie jest brana pod uwagę do obliczenia quorum, o którym mowa w art. 16 pkt. 6 lit. b powyżej.

16.12    W przypadkach, o których mowa w art. 16 pkt. 16.10 ppkt. 2-4 oraz w art. 16 pkt. 16.11, Zarząd może, w miejsce osoby, która zaprzestała pełnienia funkcji członka Zarządu, powołać nowego członka Zarządu. Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie powołać nowego członka Zarządu, jeżeli na skutek zaprzestania pełnienia funkcji przez członka Zarządu Zarząd nie może działać w prawidłowym składzie, o którym mowa w art. 16 pkt. 16.2. .. 
Pierwszeństwo w powołaniu do Zarządu na podstawie niniejszego postanowienia mają osoby, które są na wyborczej liście rezerwowej, która wygrała w głosowaniu do  wyborów do Zarządu.

16.13    Na posiedzenia Zarządu muszą być zapraszani: Szef  Włoskiego Przedstawicielstwa Dyplomatycznego i Radca Handlowy przy Ambasadzie Włoch. Mogą również być zapraszani: szef Konsulatu i szef lokalnego ICE – Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich. Przewodniczący Zarządu Izby może także zapraszać wszystkie te osoby, które uzna za ważne dla realizacji celów posiedzenia. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatorów.

16.14    Złożenie dymisji przez 50% Członków plus jeden skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Zarządu Izby.

16.15    Po wygaśnięciu mandatu lub w przypadku dymisji Zarządu Izby, Przewodniczący Zarządu Izby zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowego Zarządu Izby. Zadaniem Przewodniczącego Zarządu Izby jest zagwarantowanie, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w ciągu kolejnych 30 dni od naturalnego wygaśnięcia mandatu lub od dymisji aktualnego Zarządu.

16.16    Kandydatami do Zarządu Izby mogą być przedstawiciele firm członkowskich, które uregulowały składki członkowskie oraz które przestrzegają zobowiązań wobec Izby wskazanych w art. 11 powyżej.

16.17    Głosowanie odbywa się zgodnie z regulaminem głosowania zatwierdzonym na specjalnej sesji Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 17 Przewodniczący Zarządu Izby
17.1    Na stanowisko Przewodniczącego wybierany jest jeden z Członków Zarządu, będący jednocześnie Członkiem zwyczajnym. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu oraz prezydium.

17.2    Przewodniczący reprezentuje Izbę i jest upoważniony do zaciągania w imieniu Izby zobowiązań majątkowych.

17.3    Przewodniczący, po wysłuchaniu niewiążącej opinii Zarządu Izby, może powierzyć niektóre zadania w zakresie reprezentacji członkom Zarządu Izby lub Sekretarzowi Generalnemu.

17.4    Kadencja Przewodniczącego ustaje:

1)    w chwili wygaśnięcia mandatu;
2)    w chwili utraty statusu członka Izby;
3)    w wyniku dymisji złożonej Zarządowi.

Art. 18 Prezydium Zarządu Izby
18.1    W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący i od 3 do 6 Wiceprzewodniczących wybieranych spośród członków Zarządu.

18.2    Prezydium sprawuje bieżący zarząd nad działalnością Izby w okresie między dwoma kolejnymi posiedzeniami Zarządu.

18.3    Posiedzenia Prezydium odbywają się na wniosek przynajmniej dwóch jego członków.

18.4    W razie nieobecności lub zaistnienia jakichkolwiek przeszkód w pełnieniu funkcji przez Przewodniczącego, jego uprawnienia przysługują Wiceprzewodniczącemu zastępcy.

18.5    W obradach Prezydium uczestniczy Sekretarz Generalny.

Art.19 Skarbnik

Skarbnik zarządza funduszami Izby, które, z wyjątkiem sumy niezbędnej do pokrycia bieżących potrzeb, muszą być zdeponowane w banku. Skarbnik dysponuje funduszami zgodnie z odpowiednimi dyspozycjami Przewodniczącego Zarządu Izby lub upoważnionego Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Generalnego. Skarbnik jest powoływany przez Zarząd.


Art. 20 Sekretarz Generalny
20.1    Sekretarzowi Generalnemu powierza się kierowanie działalnością Izby. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za funkcjonowanie i organizację biura oraz za zarządzanie działem administracyjno-księgowym a także za wdrażanie w życie programu Izby i zarządzanie zasobami finansowymi; uczestniczy on we wszystkich zebraniach organów Izby z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.

20.2    Sekretarz Generalny pełni funkcje kierownika personelu Izby i realizuje decyzje podjęte przez Zarząd lub Prezydium, jeśli taki istnieje.

20.3    Sekretarz Generalny może reprezentować Izbę i zaciągać w imieniu Izby zobowiązania majątkowe na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Przewodniczącego Izby. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie aktu notarialnego.

20.4    Sekretarz Generalny podpisuje samodzielnie zwykłe, wewnętrzne akty Izby o charakterze administracyjnym.

20.5    Sekretarz Generalny jest osoba przyjazna dla  włoskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego oraz włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

20.6    Sekretarz Generalny nie może być Członkiem, jak również nie może podejmować działalności zawodowej, która pozostawałaby w konflikcie interesów z działalnością prowadzoną przez Izbę lub mogłaby utrudniać wykonywanie przez Sekretarza Generalnego jego obowiązków wobec Izby. Ponadto wykonuje on swoje funkcje zgodnie z zasadami przejrzystości i bezstronności a także kryteriami skuteczności i rzetelności.

20.7    Sekretarz Generalny wykonuje swoje obowiązki za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd w drodze uchwały.

Art. 21  Rada Doradców Izby

21.1    Rada Doradców Izby jest organem doradczym reprezentującym podmioty najbardziej aktywne na rzecz stosunków gospodarczych i handlowych między Polską i Włochami.

21.2    Składa się maksymalnie z 13 (trzynastu) członków wybranych przez Zarząd Izby spośród osób narodowości włoskiej lub polskiej, które wykazują się szczególnym zainteresowaniem lub zaangażowaniem w realizację celów Izby.

21.3    Funkcja Członka Rady Doradców Izby wygasa wraz z zakończeniem kadencji Zarządu Izby, przez który dany Członek został powołany. Członek Rady Doradców nie może być członkiem innego organu statutowego.

21.4    Członkowie Rady Doradców Izby wybierają w swoich szeregach Przewodniczącego Rady Doradców Izby i Wiceprzewodniczącego.

21.5    Rada Doradców Izby wspiera Zarząd Izby w przygotowaniu strategii Izby, wyrażając poglądy i opinie, wskazując założenia strategii i wytyczne. Poglądy, opinie, strategie i wytyczne opracowane przez Radę Doradców nie są wiążące wobec Zarządu Izby.

21.6    Posiedzenie Rady Doradców Izby zwoływane jest przez jej Przewodniczącego lub na pisemny wniosek co najmniej 6 członków tej Rady. Zwołanie musi zawierać porządek obrad i musi być wysłane na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu (7) dni pocztą, faksem lub drogą elektroniczną na ostatni adres zgłoszony przez członków samej Rady Doradców Izby. W posiedzeniach Rady Doradców Izby mają prawo uczestniczyć Przewodniczący Zarządu Izby i Sekretarz Generalny.

Art. 22 Komisja Rewizyjna
22.1    Komisja Rewizyjna złożona jest z od 1 do 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat spoza grona Członków.

22.2    Walne Zgromadzenie może przekazać zadania Komisji Rewizyjnej renomowanej firmie audytorskiej posiadającej uprawnienia zgodnie z przepisami.

22.3    Komisja corocznie składa Walnemu Zgromadzeniu Członków raport z kontroli przeprowadzonych w minionym roku członkowskim.

22.4    Członkowie Komisji Rewizyjnej kontrolują zarządzanie Izbą, sprawdzają regularne i prawidłowe prowadzenie rachunkowości i zgodność sprawozdania finansowego z rachunkiem zysków i strat, mogą brać udział (bez prawa głosu) w zebraniach Zgromadzenia Członków i Zarządu Izby oraz pełnią wszystkie inne funkcje powierzone przez obowiązujące przepisy prawa. Członkowie Komisji dokonują okresowych analiz i mogą w każdym momencie podejmować działania kontrolne. Z każdej kontroli, również indywidualnej, musi być sporządzony protokół, zamieszczony w rejestrze protokołów.

Art. 23. Sąd Koleżeński

23.1    Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego i dwóch sędziów, powołanych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby spośród Członków zwyczajnych.

23.2    Kadencja Sądu Koleżeńskiego wygasa wraz z zakończeniem kadencji Zarządu Izby, powołanego na tym samym Walnym Zgromadzeniu Członków. Jedna osoba może wchodzić w skład Sądu Koleżeńskiego wielokrotnie, bez ograniczeń.

23.3    Sąd Koleżeński wykonuje następujące zadania:

1)    Poszukiwanie sposobów rozwiązywania sporów związanych z działalnością w Izbie poprzez dążenie do pojednania i ugody między stronami (mediacje),
2)    rozwiązywanie sporów powstałych w wyniku prowadzonej działalności związanej z Izbą, między Członkami Izby, między Członkami a organami Izby oraz między organami Izby (arbitraż),
3)    rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez Członków Izby postanowień Statutu, uchwał organów Izby oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Izbie,
4)    orzekanie w kwestiach zgodności ze Statutem przepisów wewnętrznych aktów normatywnych Izby i decyzji organów Izby,

23.4    Sąd Koleżeński na koniec każdego roku swojej działalności przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności.

23.5    Sąd Koleżeński działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

23.6    W celu rozstrzygnięcia sporu, członek Izby lub organ władz Izby ma obowiązek wyczerpania drogi postępowania wewnątrz Izby zanim wystąpi o rozstrzygnięcie sporu poza Izbą.

23.7    Niezastosowanie się do obowiązku określonego w punkcie 23.5  powyżej uznawane będzie za działanie na szkodę Izby i naruszenie Statutu z przewidzianymi dla tego konsekwencjami.

23.8    W przypadku stwierdzenia przez Sąd Koleżeński, że członek Izby popełnił czyn uznawany za działanie na szkodę Izby, Sąd Koleżeński może, w zależności od stwierdzonej wagi uchybienia w drodze orzeczenia wykluczyć tego Członka z Izby lub nałożyć na niego karę dyscyplinarną.
Karami dyscyplinarnymi są:
1)    upomnienie,
2)    nagana,
3)    zawieszenie w prawach członkowskich na okres nieprzekraczający 1 roku.

Sąd Koleżeński może orzec o wykluczeniu Członka z Izby wtedy, gdy tak stanowią postanowienia Statutu, w przypadku stwierdzenia szczególnie rażącego uchybienia, a w przypadkach mniejszej wagi, gdy dany Członek dopuszcza się tego samego uchybienia wielokrotnie pomimo zastosowanych kar dyscyplinarnych.

23.9    W toku postępowania przed Sądem Koleżeńskim stronom postępowania gwarantuje się zachowania zasad i praw konstytucyjnych.

23.10    Od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

23.11    Odwołanie, o którym mowa w pkt. 23.10 powyżej, powinno zostać przekazane Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego nie później niż w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedkłada wniosek do rozpatrzenia na najbliższym Zgromadzeniu.

Art.24. Komisja Wyborcza

24.1    W celu przeprowadzenia wyborów organów Izby, w przypadku gdy wybory dokonywane są przez Członków na Walnym Zgromadzeniu Członków, najpóźniej w terminie trzech miesięcy przed wyborami Zarząd powołuje Komisję Wyborczą, składającą się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków.

24.2    Żaden z członków Komisji Wyborczej nie może być członkiem aktualnego Zarządu ani kandydatem do nowego Zarządu.

24.3    Obowiązkiem Komisji Wyborczej jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. W tym celu Komisja Wyborcza jest zobowiązana do:

1)    ogłoszenia informacji o nowych wyborach na stronie internetowej Izby nie później niż 90 dni przed datą wyborów wyznaczoną przez Zarząd Izby. Informacja taka powinna zawierać wytyczne dotyczące sposobu oraz skuteczności składania propozycji kandydatów na stanowiska w organach Izby będących przedmiotem wyborów. Termin składania kandydatur do Komisji Wyborczej upływa 30 dni przed datą wyborów;

2)    zarządzania, w trakcie Zgromadzenia wyborczego, wszystkimi czynnościami dotyczącymi przebiegu wyborów, sprawdzania uprawnień, przekazywania kart do głosowania, liczenia głosów i sporządzania protokołu z wyborów wraz z jego wynikami;

3)    przedkładania do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków protokołu z wyborów.

24.4    Komisja Wyborcza działa zgodnie z Regulaminem Głosowania zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Art. 25 Rozwiązanie Izby
25.1    Rozwiązanie Izby wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób dysponujących prawem głosu.

25.2    W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby. W żadnym przypadku członkowie Izby nie mają prawa do aktywów pozostałych po likwidacji mającej miejsce w wyniku rozwiązania.

 

Polecamy

post3

Build Up The Knowledge with Accademia CCIIP

Włoska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poslce ma przyjemność przedstawić Państwu Accademię CCIIP, nowy projekt w ramach Centrum Badawczego, którego celem jest wymiana wiedzy biznesowej przydatnej zarówno Członkom CCIIP jak...

więcej
post3

Komunikat Prasowy: International Automotive Business Meeting 2020 - Online Edition

20 października odbył się International Automotive Business Meeting, kluczowe wydarzenie z sektora motoryzacyjnego. Głownymi tematami IABM2020 były pojazdy autonomiczne i elektromobilność i po raz pierwszy wydarzenie odbyło się...

więcej
post3

INFORMACJA PRASOWA - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 R.

  Walne Zgromadzenie Członków Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, które odbyło się dzisiaj tj. 24 września 2020 r., powołało nowy Zarząd Izby, który będzie pełnić swoją funkcję do momentu zatwierdzenia...

więcej